National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control

Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control


Tiêu đề: Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x