National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control

Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control


Tiêu đề: Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phytophthora foot rot of black pepper in Vietnam: Aetiology, pathogen population structure and disease control


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx