National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52

Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52


Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x