National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52

Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52


Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu chế tạo vacxin nhũ dầu tụ huyết trùng trâu bò từ chủng P52


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx