National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tỉ lệ và các yế tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương

Nghiên cứu tỉ lệ và các yế tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương


Tiêu đề: Nghiên cứu tỉ lệ và các yế tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tỉ lệ và các yế tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tại tỉnh Hải Dương


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx