National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển một số thuật toán khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng

Phát triển một số thuật toán khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng


Tiêu đề: Phát triển một số thuật toán khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển một số thuật toán khai phá luật kết hợp trên cơ sở dữ liệu gia tăng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx