National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh


Tiêu đề: Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x