National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh


Tiêu đề: Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Hoàn thiện quy trình ban hành và thực hiện văn bản quy trình pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx