National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tử thần hoàn" trong điều trị hội chứng ruột kích thích thể lỏng

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tử thần hoàn" trong điều trị hội chứng ruột kích thích thể lỏng


Tiêu đề: Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tử thần hoàn" trong điều trị hội chứng ruột kích thích thể lỏng

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tử thần hoàn" trong điều trị hội chứng ruột kích thích thể lỏng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx