National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số bệnh hại lạc chính vụ thu đông và các biện pháp phòng trừ ở đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu một số bệnh hại lạc chính vụ thu đông và các biện pháp phòng trừ ở đồng bằng sông Hồng


Tiêu đề: Nghiên cứu một số bệnh hại lạc chính vụ thu đông và các biện pháp phòng trừ ở đồng bằng sông Hồng

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số bệnh hại lạc chính vụ thu đông và các biện pháp phòng trừ ở đồng bằng sông Hồng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx