National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những biện pháp giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

Những biện pháp giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong nền kinh tế thị trường Việt Nam


Tiêu đề: Những biện pháp giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong nền kinh tế thị trường Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Những biện pháp giáo dục nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong nền kinh tế thị trường Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx