National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình cracking dầu mỏ từ các nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam

Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình cracking dầu mỏ từ các nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam


Tiêu đề: Nghiên cứu chế tạo xúc tác cho quá trình cracking dầu mỏ từ các nguồn nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x