National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đặc điểm lao động ảnh hưởng tới sức khoẻ và chức năng hô hấp của bộ đội xây dựng đường hầm quân sự

Nghiên cứu đặc điểm lao động ảnh hưởng tới sức khoẻ và chức năng hô hấp của bộ đội xây dựng đường hầm quân sự


Tiêu đề: Nghiên cứu đặc điểm lao động ảnh hưởng tới sức khoẻ và chức năng hô hấp của bộ đội xây dựng đường hầm quân sự

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x