National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Characterization of chages in the heart proteome and immunoproteome during Coxsackevirus B3-induced murine myocarditis

Characterization of chages in the heart proteome and immunoproteome during Coxsackevirus B3-induced murine myocarditis


Tiêu đề: Characterization of chages in the heart proteome and immunoproteome during Coxsackevirus B3-induced murine myocarditis

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x