National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > The performance of housing development control in political and economic transition, the case of Hanoi, Vietnam

The performance of housing development control in political and economic transition, the case of Hanoi, Vietnam


Tiêu đề: The performance of housing development control in political and economic transition, the case of Hanoi, Vietnam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — The performance of housing development control in political and economic transition, the case of Hanoi, Vietnam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx