National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đặc điểm sinh thái học của thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus schlegel, 1836 và thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann,1835)

Đặc điểm sinh thái học của thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus schlegel, 1836 và thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann,1835)


Tiêu đề: Đặc điểm sinh thái học của thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus schlegel, 1836 và thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann,1835)

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đặc điểm sinh thái học của thạch sùng đuôi sần Hemidactylus frenatus schlegel, 1836 và thạch sùng cụt Gehyra mutilata (Wiegmann,1835)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx