National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng xúc tác axetyl axetonat kim loại cho phản ứng oxi hoá sâu etanol và phenol

Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng xúc tác axetyl axetonat kim loại cho phản ứng oxi hoá sâu etanol và phenol


Tiêu đề: Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng xúc tác axetyl axetonat kim loại cho phản ứng oxi hoá sâu etanol và phenol

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu, tổng hợp, đặc trưng xúc tác axetyl axetonat kim loại cho phản ứng oxi hoá sâu etanol và phenol


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx