National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn bắn súng thể thao ở trường Đại học Thể dục Thể thao

Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn bắn súng thể thao ở trường Đại học Thể dục Thể thao


Tiêu đề: Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn bắn súng thể thao ở trường Đại học Thể dục Thể thao

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Ứng dụng nhóm phương pháp dạy học môn bắn súng thể thao ở trường Đại học Thể dục Thể thao


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx