National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy tiện CNC

Nghiên cứu chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy tiện CNC


Tiêu đề: Nghiên cứu chế độ cắt tối ưu khi gia công trên máy tiện CNC

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x