National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Biện pháp điều tra hình sự - Những vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của Công an nhân dân

Biện pháp điều tra hình sự - Những vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của Công an nhân dân


Tiêu đề: Biện pháp điều tra hình sự - Những vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của Công an nhân dân

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Biện pháp điều tra hình sự - Những vấn đề lý luận, thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của Công an nhân dân


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx