National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số kiểu cấu trúc rừng ngập mặn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ bờ biển ở Hải Phòng

Nghiên cứu một số kiểu cấu trúc rừng ngập mặn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ bờ biển ở Hải Phòng


Tiêu đề: Nghiên cứu một số kiểu cấu trúc rừng ngập mặn ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ bờ biển ở Hải Phòng

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x