National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật nhân giống và sản xuất dứa Cayen Phú Hộ

Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật nhân giống và sản xuất dứa Cayen Phú Hộ


Tiêu đề: Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật nhân giống và sản xuất dứa Cayen Phú Hộ

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật nhân giống và sản xuất dứa Cayen Phú Hộ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx