National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam

Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam


Tiêu đề: Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x