National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam

Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam


Tiêu đề: Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Ảnh hưởng của khuôn mẫu văn hoá truyền thống đối với nghệ thuật phim truyện Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx