National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Enhancement of heat stability of poly (lactic acid)s by stereocomplex formation and radiation induced crosslinking

Enhancement of heat stability of poly (lactic acid)s by stereocomplex formation and radiation induced crosslinking


Tiêu đề: Enhancement of heat stability of poly (lactic acid)s by stereocomplex formation and radiation induced crosslinking

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Enhancement of heat stability of poly (lactic acid)s by stereocomplex formation and radiation induced crosslinking


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx