National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Constitutive modeling for high temprature deformation behavior of magnesium alloys and its application to FEM simulation of sheet forming

Constitutive modeling for high temprature deformation behavior of magnesium alloys and its application to FEM simulation of sheet forming


Tiêu đề: Constitutive modeling for high temprature deformation behavior of magnesium alloys and its application to FEM simulation of sheet forming

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Constitutive modeling for high temprature deformation behavior of magnesium alloys and its application to FEM simulation of sheet forming


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx