National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Towards a strategic planning approach in Vietnam: case studies in local government

Towards a strategic planning approach in Vietnam: case studies in local government


Tiêu đề: Towards a strategic planning approach in Vietnam: case studies in local government

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x