National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors

Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors


Tiêu đề: Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x