National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors

Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors


Tiêu đề: Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Survivin and aurora B kinase, two targets in the search for anti-mitotic drugs ; indetification of a new class of aurora kinase inhibitors


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx