National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu bảo quản một số rau quả bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến

Nghiên cứu bảo quản một số rau quả bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến


Tiêu đề: Nghiên cứu bảo quản một số rau quả bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu bảo quản một số rau quả bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx