National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu biểu hiện các kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu salmonella typhimurlum và salmonella enteritidis để tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán salmonella

Nghiên cứu biểu hiện các kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu salmonella typhimurlum và salmonella enteritidis để tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán salmonella


Tiêu đề: Nghiên cứu biểu hiện các kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu salmonella typhimurlum và salmonella enteritidis để tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán salmonella

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu biểu hiện các kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu salmonella typhimurlum và salmonella enteritidis để tạo bộ sinh phẩm (KIT) chẩn đoán salmonella


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx