National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Modifications de la physiologie de la levure Saccharomyces cerevisiae par des chagements d'environnements redox et gazeux en conditon de brasserie

Modifications de la physiologie de la levure Saccharomyces cerevisiae par des chagements d'environnements redox et gazeux en conditon de brasserie


Tiêu đề: Modifications de la physiologie de la levure Saccharomyces cerevisiae par des chagements d'environnements redox et gazeux en conditon de brasserie

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Modifications de la physiologie de la levure Saccharomyces cerevisiae par des chagements d'environnements redox et gazeux en conditon de brasserie


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx