National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Kinetic and product distribution study of the tropospheric reaction of OH radicals with acetic acid over an extended temperature range

Kinetic and product distribution study of the tropospheric reaction of OH radicals with acetic acid over an extended temperature range


Tiêu đề: Kinetic and product distribution study of the tropospheric reaction of OH radicals with acetic acid over an extended temperature range

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Kinetic and product distribution study of the tropospheric reaction of OH radicals with acetic acid over an extended temperature range


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx