National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch thể kháng Mycobacterium tuberculosis của bộ đội và một số yếu tố liên quan

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch thể kháng Mycobacterium tuberculosis của bộ đội và một số yếu tố liên quan


Tiêu đề: Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch thể kháng Mycobacterium tuberculosis của bộ đội và một số yếu tố liên quan

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch thể kháng Mycobacterium tuberculosis của bộ đội và một số yếu tố liên quan


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx