National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân thuần chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1) và khả năng cho thịt của con lai giữa dòng VN1 và bồ câu nội

Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân thuần chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1) và khả năng cho thịt của con lai giữa dòng VN1 và bồ câu nội


Tiêu đề: Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân thuần chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1) và khả năng cho thịt của con lai giữa dòng VN1 và bồ câu nội

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sức sản xuất, chọn lọc nhân thuần chim bồ câu Pháp nhập nội (dòng VN1) và khả năng cho thịt của con lai giữa dòng VN1 và bồ câu nội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx