National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng

Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng


Tiêu đề: Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng

Có sẵn trong thư viện: 2008 - 2008 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx