National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của lắng đọng axít lên rau cải xanh (Brassa juncea (L)) và tôm sú (Penaeus monodon) ở khu vực Nam Bộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của lắng đọng axít lên rau cải xanh (Brassa juncea (L)) và tôm sú (Penaeus monodon) ở khu vực Nam Bộ


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của lắng đọng axít lên rau cải xanh (Brassa juncea (L)) và tôm sú (Penaeus monodon) ở khu vực Nam Bộ

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x