National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức và thực hành đánh địch ứng cứu giải toả bằng đường bộ của sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình trung du

Tổ chức và thực hành đánh địch ứng cứu giải toả bằng đường bộ của sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình trung du


Tiêu đề: Tổ chức và thực hành đánh địch ứng cứu giải toả bằng đường bộ của sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình trung du

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tổ chức và thực hành đánh địch ứng cứu giải toả bằng đường bộ của sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình trung du


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx