National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghệ thuật sử dụng bộ binh cơ giới đánh trận then chốt trong chiến dịch phản công

Nghệ thuật sử dụng bộ binh cơ giới đánh trận then chốt trong chiến dịch phản công


Tiêu đề: Nghệ thuật sử dụng bộ binh cơ giới đánh trận then chốt trong chiến dịch phản công

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghệ thuật sử dụng bộ binh cơ giới đánh trận then chốt trong chiến dịch phản công


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx