National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp đánh địch đổ bộ đường không trong chiến dịch phản công

Nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp đánh địch đổ bộ đường không trong chiến dịch phản công


Tiêu đề: Nghệ thuật sử dụng tăng thiết giáp đánh địch đổ bộ đường không trong chiến dịch phản công

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x