National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổ chức chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu

Nghiên cứu tổ chức chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu


Tiêu đề: Nghiên cứu tổ chức chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tổ chức chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx