National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sử dụng kết hợp pháo binh chủ lực với pháo binh địa phương trong chiến dịch phòng ngự

Nghiên cứu sử dụng kết hợp pháo binh chủ lực với pháo binh địa phương trong chiến dịch phòng ngự


Tiêu đề: Nghiên cứu sử dụng kết hợp pháo binh chủ lực với pháo binh địa phương trong chiến dịch phòng ngự

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sử dụng kết hợp pháo binh chủ lực với pháo binh địa phương trong chiến dịch phòng ngự


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx