National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghệ thuật sử dụng quân báo - trinh sát quân khu trong phòng chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ

Nghệ thuật sử dụng quân báo - trinh sát quân khu trong phòng chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ


Tiêu đề: Nghệ thuật sử dụng quân báo - trinh sát quân khu trong phòng chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghệ thuật sử dụng quân báo - trinh sát quân khu trong phòng chống "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx