National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Foreign market entry strategies in emerging markets and the quartet bargaining relationship - a study of the entry of telecommunications multinational in Vietnam

Foreign market entry strategies in emerging markets and the quartet bargaining relationship - a study of the entry of telecommunications multinational in Vietnam


Tiêu đề: Foreign market entry strategies in emerging markets and the quartet bargaining relationship - a study of the entry of telecommunications multinational in Vietnam

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Foreign market entry strategies in emerging markets and the quartet bargaining relationship - a study of the entry of telecommunications multinational in Vietnam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx