National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu xử lý tín hiệu băng gốc, ứng dụng trong nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin vệ tinh

Nghiên cứu xử lý tín hiệu băng gốc, ứng dụng trong nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin vệ tinh


Tiêu đề: Nghiên cứu xử lý tín hiệu băng gốc, ứng dụng trong nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin vệ tinh

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu xử lý tín hiệu băng gốc, ứng dụng trong nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin vệ tinh


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx