National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Functional characterisation of the transcription factors AtMYB44 and AtMYB77 and indentification of putative target gene promoters in Arabidopsis thaliana

Functional characterisation of the transcription factors AtMYB44 and AtMYB77 and indentification of putative target gene promoters in Arabidopsis thaliana


Tiêu đề: Functional characterisation of the transcription factors AtMYB44 and AtMYB77 and indentification of putative target gene promoters in Arabidopsis thaliana

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Functional characterisation of the transcription factors AtMYB44 and AtMYB77 and indentification of putative target gene promoters in Arabidopsis thaliana


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx