National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > The role of human heat shock protein HSP70, HSP60 and mycobacterium bovis HSP65 in pathogenesis of graft versus host disease and rheumatoid/juvenile idiopathic arthritis

The role of human heat shock protein HSP70, HSP60 and mycobacterium bovis HSP65 in pathogenesis of graft versus host disease and rheumatoid/juvenile idiopathic arthritis


Tiêu đề: The role of human heat shock protein HSP70, HSP60 and mycobacterium bovis HSP65 in pathogenesis of graft versus host disease and rheumatoid/juvenile idiopathic arthritis

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — The role of human heat shock protein HSP70, HSP60 and mycobacterium bovis HSP65 in pathogenesis of graft versus host disease and rheumatoid/juvenile idiopathic arthritis


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx