National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phát triển năng lực công nghệ thông qua học tập và sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam

Phát triển năng lực công nghệ thông qua học tập và sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam


Tiêu đề: Phát triển năng lực công nghệ thông qua học tập và sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phát triển năng lực công nghệ thông qua học tập và sáng tạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx