National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tuần hoàn não" trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp tính

Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tuần hoàn não" trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp tính


Tiêu đề: Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tuần hoàn não" trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp tính

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc "tuần hoàn não" trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp tính


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx