National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > An analysis of the rural nonfarm sector in Vietnam during a period of trade reform 1993-2002

An analysis of the rural nonfarm sector in Vietnam during a period of trade reform 1993-2002


Tiêu đề: An analysis of the rural nonfarm sector in Vietnam during a period of trade reform 1993-2002

Có sẵn trong thư viện: 2007 - 2007 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x